جلسه با موسسه تربیوی و مشورتی رشد

11 Jul, 2018

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاون امور محصلان و سرپرست معاونیت اداری با محترم محمد علی وثوقی مدیر برنامه موسسه تربیوی و مشورتی رشد و تیم شان در دفتر مقام ریاست تدویر گردید.

نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان و اعضای مجلس را خوش آمدید گفته بعداً روی آگاهی دهی پالیسی منع آزار و اذیت جنسی علیه زنان در پوهنتون و شفاخانه ها، جلوگیری از آزار و اذیت زنان و آموزش استادان، کارمندان و محصلان از آگاهی دهی و تطبیق قانون و پالیسی منع آزار و اذیت جنسی علیه زنان توسط موسسه تربیوی و مشورتی رشد صحبت های  همه جانبه صورت گرفت.

در اخیر مجلس رئیس پوهنتون از موسسه محترم رشد اظهار سپاس نموده و تاکید ورزیدند تا بیشتر شفاخانه های پوهنتون را در زمینه آگاهی دهی مورد توجه قرار دهند.