جلسه با تیم (HMIS(Health Management Information Systems وزارت صحت عامه

10 Jul, 2018

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتورشیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و معاون موسسات صحی با محترم داکتر احمد نوید شمس مسوول دیپارتمنت HMIS وزارت محترم صحت عامه در دفتر مقام ریاست تدویر یافت.

در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل اعضای مجلس را خوش آمدید گفته، سیستم دیتابیس را به شکل الکترونیکی در پوهنتون و شفاخانه ها یک ضرورت مبرم دانستند و عملی شدن سیستم HMIS را در شفاخانه ها یک اقدام نیک به سوی دیجیتلی شدن و خواهان عملی شدن سیستم متذکره  در شفاخانه ها شدند.

محترم داکتر نوید شمس مسوول دیپارتمنت HMIS در مورد سیستم HMIS معلومات مفصل ارایه و روشنی انداختند.

بعداً در مورد آموزش سیستم HMIS برای دوکتوران ، استادان و کارمندان شفاخانه ها و عملی شدن سیستم HMIS  در شفاخانه ها صحبت های همه جانبه صورت گرفت که در اخیر مجلس تیم HMIS وزارت محترم صحت عامه جهت عملی شدن سیستم HMIS در پوهنتون و شفاخانه ها وعده همکاری سپردند.