جلسه با تیم پروپوزل نویسی پوهنتون علوم طبی کابل

29 Apr, 2018

جلسه با تیم پروپوزل نویسی که تحت ریاست رئیس پوهنتون علوم طبی کابل تدویر یافته بود، در نخست محترم پوهاند دوکتورشیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته، بعداً روی موضوع پروپوزل های که بخاطر جلب کمک و همکاری به پوهنتون علوم طبی کابل برای مؤسسه پروموت، احسان و سایر نهاد های کمک کننده تهیه گردیده بود صحبت نمودند.

همچنان طی سخنان شان از دست اندرکاران این برنامه خواستند تا به شکل منظم جلسات شانرا دایر و طرح های مشخص خویش را در مورد تهیه پروپوزل ها تنظیم نمایند، و در قسمت تهیه پروپوزل یک طرح  مشخص از بعُد تخنیکی و قانونی تاکید ورزیدند و از تیم پروپوزل نویسی خواهان سرعت بخشیدن در تهیه پروپوزل با تفاهم با کمیته نو آوری و ابتکار در موارد پیشنهادات کمیته متذکره، پروپوزل را تهیه و به مراجع مربوطه جهت طی مراحل ارسال نمایند.

در اخیر تیم پروپوزل نویسی گزارش را از روند پیشرفت ها در قسمت تهیه پروپوزل ارایه داشتند.