جلسه استقلالیت مالی پوهنتون علوم طبی کابل

15 Jul, 2018

جلسه متذکره با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون، روئسای شفاخانه ها، و تعداد از اساتید و کارمندان اداری در اتاق تریننگ روم تدویر یافت.

در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل اعضای جلسه را خوش آمدید گفته در مورد مقرره استقلالیت مالی معلومات ارایه نمودند.

بعداً روی طرح تعدیل و علاوه نمودن ماده ها در مقرره استقلالیت مالی بحث های همه جانبه و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان در قسمت تعدیل در مقرره استقلالیت مالی هیات با صلاحیت تعین گردید تا در قسمت تعدیلات در مقرره  طرح های لازم خویش را ارایه نمایند.

در بخش دوم جلسه روی موضوع طرح چگونگی اخذ فیس در شفاخانه ها صحبت های همه جانبه صورت گرفت که در زمینه چگونگی  اخذ فیس درشفاخانه ها و اخذ فیس از مریضان بی بضاعت، محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در مورد بشکل مفصل صحبت نموده برای شفاخانه ها هدایت دادند، تا در مورد طرزالعمل خویش را به شکل جامع مسلکی و همه جانبه تدوین و به جلسه عمومی هیآت امنا گذارش دهند تا بعد از بحث تصمیم نهایی اتخاذ گردد.