توزیع سند تخصص دوکتوران شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل مورخ18/7/1397

14 Oct, 2018

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته اشاره نمودند، امروز جای خوشی و افتخار است که پوهنتون علوم طبی کابل (35) تن از متخصصین را به جامعه تقدیم می نماید، همچنان علاوه نمودند، متخصصین که از پوهنتون علوم طبی کابل فارغ و سند تخصص بدست آورده اند، به وظیفه، وطن، جامعه انسانی و مسلک طبابت متعهد باشند و سطح دانش طبی خویش را ارتقاء داده و مدیران خوب در مسلک خویش باشند. ایشان افزودند مشکلات زیادی در عرضه خدمات صحی دامنگیر جامعه ما است و این وظیفه ما و شما است تا با تداوی وعرضه خدمات صحی با کیفیت این مشکلات را از سر راه برداشته و از آن جلوگیری نمائیم. در اخیر سخنان شان از اساتید و دیپارتمنت های که در این راستا سعی، تلاش و زحمات شبانه روزی نموده اند اظهار سپاس و قدر دانی نمودند. سپس محترم پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی صحبت نموده گفتند، وزارت تحصیلات عالی ارائیه خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری،  تربیه کادر علمی در سطح وزارت و پوهنتون ها وارتقاء ظرفیت اساتید را در اولویت های کارخویش روی دست دارد، از ایجاد برنامه ماستری در دیپارتمنت پتالوژی وبرنامه دکتورا در بخش صحت عامه یاد آور شده و از روی دست گرفتن یک طرزالعمل جهت ثبت اسناد متخصصین در ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی اطمینان دادند.

همچنان محترم پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رئیس عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی طی صحبت شان گفتند، با وجودی که مشکلات و چالش های که سر راه تحصیلات عالی وجود دارد با امکانات اندک و وتجهیزات ناکافی بازهم کادر های شایسته و متخصصین ورزیده را تقدیم جامعه می نماید، در اخیر سخنان خویش فراغت متخصصین را برای شان تبریک گفته و موفقیت های بیشترشانرا استدعا نمودند. همچنان محترم پوهنوال دوکتور محمد فرید برنایار رئیس انکشاف تحصیلات طبی در رابطه به معرفی اکمال تخصص و ریاست انکشاف تحصیلات طبی معلومات مفصل ارائیه نمودند. درختم سپاس نامه ها، تحسین نامه ها و سند تخصص که از طرف ریاست انکشاف تحصیلات طبی تهیه گردیده بود توسط رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و هئیت رهبری وزارت و پوهنتون به ایشان اهدا گردید.