توامیت بین پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون مینستوتا

27 Dec, 2017

استادان پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون مینستوتا در این اواخر به همکاری پروژه (USWDP) جلسه ابتدایی (Kick Off) توامیت خویش را به صورت موفقانه در تاریخ 11 الی 15 ماه سپتامبر 2017 در بنگلور هندوستان برگزار نمودند. یکی از اهداف اساسی این جلسه این بود که چگونگی ساختار این توامیت را به صورت موثر مشخص نمایند. خصوصاً در قسمت برگزاری ورکشاپ های آینده که توامیت موجود بین پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون مینستوتا را پایدار و ارتقاء دهند جهت بلند بردن و  ارتقا ظرفیت استادان پوهنتون علوم طبی کابل و متعاقباً محصلین رشته های انستیزی، قابلگی، تکنالوژی طبی  و ستوماتولوژی میباشد.

به این منظور پروفیسور کارولین پورتا از جناب محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا" ظریف" و روئسای محترم پوهنحی های علوم  متمم صحی، ستوماتولوژی و قابلگی درخواست همکاری نموده تا ایشانرا در تطبیق مدلی که شبیه مدل تربیه ترینران (ToT) میباشد حمایت نمایید، به شکل که استادان مشخص پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون مینستوتا به صورت دوامدار و به صورت انفرادی و رو در رو در تمام ورکشاپ های که در جریان یک سال آینده برگزار میگردد اشتراک نمایند که این استراتیژی پتانسیل خوبی برای ایجاد نتایج مثبت و مهم را دارد که قرار ذیل میباشد:

  • استادان پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون مینستوتا مشارکت قوی را در جریان ورکشاپ های که حضور دارند در مدت زمان پروژه ایجاد می نمایند( 12 ماه).
  • ایجاد استراتیژی انکشاف استادان پوهنتون علوم طبی کابل " تربیه ترینران" برای استادان بر حال واستادان جدید الشمول برای برگزاری تریننگ های کوتاه مدت و بلند مدت. استاد موظف است در هنگام برگشت از ورکشاپ تمام مسایل تخنیکی و دانش مسلکی را که کسب نموده با همکاران خویش شریک ساخته و از تکنیک تربیه ترینران که یک استراتیژی بلند و بسیار مفید است استفاده نمایند.
  • دانش عمیق بدست می آید زیرا روابط از قبل موجود بوده ( اشتراک کننده گان و ترینران از قبل یکدیگر را میشناسند) و در هر ورکشاپ ساختن روابط و اعتماد سازی در بین اشتراک کننده گان و ترینران دیگر نیاز نیست و اما بر عکس در هر ورکشاپ جدید بر اساس ورکشاپ قبلی همکاری بیشتر انکشاف می یابد.

همیچنان پروفیسور کارولین پورتا از جناب محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا" ظریف" و روئسای محترم درخواست نمودند تا در تشخیص استادان کلیدی پوهنتون علوم طبی کابل که در جلسه ابتدائی(Kick Off) توامیت اشتراک نمودند منحیث اعضای کلیدی در مدل تربیه ترینران فعالیت مینمایند حمایت گردد.  و ضمناْ ابراز نمودند اینکه شاید پوهنتون علوم طبی کابل نتواند تمامی استادانی که در جلسه ابتدایی (Kick OFF) اشتراک نمودن اند را برای تمامی چهار ورکشاپ  های آینده که در پلان توامیت در نظر گرفته شده است را اجازه دهد ، و با تقدیم احترام ،  با تشخیص اینکه بعضی از استادانی که در جلسه ابتدائی اشتراک نموده اند شاید نخواهند منحیث ترینر برای این توامیت فعالیت نمایند ترجیح میدهند که جایشان رابه دیگر استادانی که متعهد تر هستند و میخواهند در ورکشاپ های بعدی اشتراک و منحیث ترینر باقی  تعویض نمایند.

هر یک از چهار پروگرام پوهنحی های ( قابلگی ، ستوماتولوژی ، تکنالوژی طبی ، و انستیزی) می توانند حداقل 4 استاد و یا حداکثر 6 استاد را منحیث ترینر معرفی نمایند.

چون برنامه ستوماتولوژی یک برنامه وسیع می باش که داری استادان بیشتری نسبت به برنامه های دیگر است بیشترین فرصت را برای استادان شایسته داده شود تا از این توامیت بین پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون مینستوتا استفاده نمایند. شش استاد اضافی را از هر دیپارتمنت های برنامه ستوماتولوژی دعوت نمایم که در ورکشاب های بعدی اشتراک نمایند. این بدین معنی است که تا 12 نفر از استادان پوهنحی ستوماتولوژی میتوانند در هر ورکشاپ اشتراک نمایند. که شامل 6 ترینر ( بصورت دایم ) و 6 استاد بصورت نوبتی  ( دورانی ) با پیشنهاد رئیس پوهنحی ستوماتولوژی و مشوره با دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری و پوهنتون مینستوتا مشروط بر موجودیت بودجه انتخاب میشوند.

و در اخیر بخاطر انکشاف این توامیت قدردانی و تشکری نمودند و  با علاقه مندی تعهد همکاری دادند.