تدویر کنفرانس Implant در تالار ابوعلی سینا بلخی پوهنتون علوم طبی کابل

05 Jun, 2018

کنفرانس متذکره با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با بیانیه عالمانه شان کنفرانس Implant  را افتتاح نمودند، ایشان طی صبحت شان گفتند، خوشحال هستم که در این کنفرانس اشتراک دارم و جای خوشی است که تدویر چنین کنفرانس ها میتواند در مورد تداوی و بهبود دندان ها و عرضه خدمات صحی با کیفیت در سطح کشور موثر و مفید واقع شود، ایشان گفتند، دندان یک نعمت خداوند و با ارزش است که رول مهم را در وجود انسان بازی می نمایند، امراض که در دندان ها به وجود می آید باعث ایجاد سایر امراض دیگر در وجود انسان میگردد، در اخیر سخنان شان از اساتید، انجمن علمی پوهنحی ستوماتولوژی و برگذار کننده گان کنفرانس اظهار قدر دانی نموده و وعده سپردند که  اداره پوهنتون علوم طبی کابل در قبال تدویر چنین کنفرانس ها همکار خواهند بود.

متعاقباً محترم رئیس پوهنحی ستوماتولوژی صحبت نموده گفتند، تدویر چنین کنفرانس ها را برای بلند بردن سطح آگاهی محصلان در بخش مسلک طبابت موثر و مفید دانسته و خواهان تدویر کنفرانس های بیشتر در بخش های مختلفه طبابت شده و از برگذار کننده گان تدویر کنفرانس اظهار خوشی و قدر دانی نمودند.

همچنان محترم پوهنوال دوکتور محمد حسن فکرت استاد دیپارتمنت اورتودنسی در مورد اهمیت کنفرانس و اهمیت Implant  نیز صحبت نموده روشنی انداختند.

در این کنفرانس معاون امور محصلان، اساتید، محصلان و ستاژیران پوهنتون های دولتی و خصوصی اشتراک ورزیده بودند.