تدویر کنفرانس اگاهی دهی EDX

09 Jul, 2018

کنفرانس اگاهی دهی EDX برای روئسای پوهنحی ها و شف های دیپارتمنت های مختلفه پوهنتون علوم طبی کابل در اتاق تریننگ روم تدویر گردید.

هدف این کنفرانس ایجاد همآهنگی و سهولت های لازم در راستای آموزش الکترونیکی در سطح پوهنتون علوم طبی کابل میباشد.

این کنفرانس یک روزه روی ایجاد نمودن کورس های آنلاین در EDX platform  توسط پوهندوی محمد اسحق محمدی ارایه گردید.