تدویر چهارمین ورکشاپ آموزش میتودولوژی تحقیق در پوهنتون علوم طبی کابل

04 Aug, 2018

ورکشاپ متذکره با اشتراک جلالتماب پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، رئیس پوهنتون کابل و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، روئسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل روئسای پوهنتون های مرکز و اساتید پوهنتون با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردید.

در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل سخنان شانرا با خیر مقدم به مهمانان آغاز و گفتند، اشتراک شما در چنین محافل پوهنتون علوم طبی کابل را قوت می بخشد تا هرچه بیشتر در بخش های اکادمیک تلاش نماید.

رئیس پوهنتون علوم طبی کابل طی صحبت شان اشاره نموده گفتند،  تحقیق یعنی پیدا نمودن حقایق در همه ساحات بخصوص ساحات اکادمیک میباشد، همچنان به سابقه طولانی مرکز تحقیقات علمی پوهنتون اشاره نمودند.

همچنان محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل طی صحبت شان گفتند، پوهنتون ها باید  هم آهنگی لازم را بوجود آورند تا در بخش های تحقیقات نظریات خویش را شریک نموده و نتیجه خوب و مثمر از آن بدست آید.

بعداً جلالتماب محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی صحبت شانرا با خیر مقدم مهمانان  آغاز نموده گفتند، برگذاری چنین ورکشاپ ها را در سطح پوهنتون مفید و مثمر میباشد.

همچنان در بخش از سخنان شان اضافه نمودند، فارغان از پوهنتون ها با داشتن ظرفیت بالای علمی با معیارات لازم باید به جامعه تقدیم شوند.

همچنان در محفل محترم دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی پیرامون موضوع صحبت همه جانبه نمودند.

در اخیر محفل محترم پوهاند دوکتور عبدالواسع سلطانی آمر مرکز کمیته تحقیقات و نو آوری پیرامون کارکرد های مرکز تحقیقات معلومات ارائیه نمودند.