تدویر ورکشاپ مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی (Periodic Program Review) از طرف آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

03 Jun, 2019

آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا به تاریخ 9 جوزای سال ۱۳۹۸   ورکشاپی را تحت عنوان «مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی (Periodic Program Review) برای روسای محترم پوهنحی‌ها، نماینده‌های محترم واحد تضمین کیفیت در سطح پوهنحی‌ها و تعدادی از استادان محترم پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی‌ابن‌سینا تدویر نمود. هدف از تدویر این ورکشاپ، آگاهی‌دهی روسای محترم پوهنحی‌ها و سایر استادان محترم در رابطه به چگونگی تطبیق مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی می‌باشد.

در این ورکشاپ تمام موارد مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی، با جزییات کامل برای اشتراک‌کنندگان توضیح داده و در ختم آن، مواد متذکره به‌دسترس اعضای محترم قرار داده شد.

نظر به پلان کاری ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و آمریت تضمین کیفیت  پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، قرار است تا مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی در سال جاری از پوهنحی  علوم متمم صحی آغاز گردد.