تدویر ورکشاپ دو روزه OBE – SCL در پوهنتون علوم طبی کابل

15 May, 2018

ورکشاپ دو روزه OBE-SCL  برای شصت تن از استادان دیپارتمنت های مختلفه پوهنتون علوم طبی کابل به تاریخ 24 – 25 ثور در اتاق کنفرانس های علمی دایر گردید.

هدف این ورکشاپ ارایه معلومات و بحث پیرامون عمومیات آموزش  مبنی بر نتایج و محصل محوری برای اعضای کادر علمی که دارای رتب علمی پوهیالی، پوهنیار و پوهنمل میباشند بود و همچنان در رابطه به چگونگی تطبیق ان در سطح هر دیپارتمنت بحث های همه جانبه صورت گرفت.

قابل ذکر است در ورکشاپ متذکره تعداد زیاد از اساتید اشتراک ورزیده بودند که در اخیر محفل محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون تدویر چنین ورکشاپ ها را مفید پنداشته اضافه نمودند تا مسوولین بخش های جداگانه در تداوم آن همیشه باید توجه داشته باشند.