تدویر محفل کمپاین آگاهی دهی سرطان سینه در پوهنتون علوم طبی کابل

18 Sep, 2018

محفل با تلاوت کلام الله مجید آغاز بعداَ محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی علوم کابل پیرامون موضوع در سطح جهان و به خصوص افغانستان صحبت  مفصل نمودند، همچنان طی صحبت شان در مورد مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی شفاخانه کادری علی آباد که سابقه بیشتراز 60 سال را دارا میباشد اشاره نموده و از انکشافات اخیر در قسمت احیا مجدد این مرکز وایجاد چهار مرکزسرطانی درچهار زون جداگانه افغانستان یعنی کندهار،هرات ،مزار و ننگرهار توسط سازمان انرژی اتومی جهان نیز یاد آوری نمودند و پیشرفت های که در رابطه به آن صورت گرفته تشریح نموده و امید واری جدی شان را در احیای دوباره آن برای تداوی نیازمندان در آینده ابراز نمودند.

سپس محترمه دوکتور نسرین اوریاخیل رئیسه شورای طبی افغانستان و سرپرست بنیاد مجادله علیه سرطان نیز در قبال موضوع صحبت مختصر نمودند.

بعداْ محترم پوهنوال احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان پوهنتون علوم طبی کابل در رابطه به موضوع صحبت نموده بشکل فشرده از احصایه و آمار سرطان های که بیشتر شایع می باشند یادآوری نمودند.

در اخیر پروگرام محترم دوکتور احمد جاوید ساپی رئیس اجرائی بنیاد مجادله علیه سرطان پرزنتیشن خود را در دو بخش برای اشتراک کننده گان تشریح و از زاویای مختلف آنرا مورد بحث قرار دادند.