تدویر محفل آغاز سال تحصیلی 1397، تقدیر از محصلین ممتاز و تحسین از کارکرد های اساتید باز نشسته

17 Apr, 2018

محفل با تلاوت قرآن مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در آغاز  صحبت شان تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته بعداً روی برنامه های پوهنتون روشنی انداخته و از دست آوری های جدید در بخش های اکادمیک، زیر بناها، بازسازی وسایر بخش ها معلومات ارایه نمودند. همچنان از پلان های که در آینده روی دست و در حال نهائی شدن قرار دارند نیز صحبت نمودند.

در بخش از سخنان شان از ارتباطات اکادمیک پوهنتون علوم طبی کابل با تعداد از پوهنتون های کشور های دوست ( جرمنی، فرانسه و هالند) تذکر بعمل آوردند ، در بخش اکادمیک از عملیات های PDA که در انسیتوت امراض قلبی پوهنتون اجرا و تعداد شان بیشتر از 32 عملیات میباشد نیز یاد آور گردیدند، تدویر سمینارها در سطح ملی، ایجاد پروسه تسلیخ جسد بعد از یک دورۀ طولانی جر و بحث ها با مراجع مختلف عدلی و قضایی، ایجاد دیپارتمنت تغذی پوهنحی صحت عامه که پالیسی ملی کشور پنداشته میشود، تجدید نظر کریکولم پوهنحی های پنج گانه، نشست با نماینده مؤسسه تیکا کشور ترکیه، نماینده محترم وزارت امورخارجه و سازمان ایکو در رابطه به اعمار مجدد بخش داخله شفاخانه کادری علی آباد(سناتوریم دوکتوراورگا، کامل رفقی بیگ)، فعال شدن سیستم انترنت در شفاخانه های کادری و پروگرام Post Graduate، آغاز کار مرکز جامع تشخیص وتداوی امراض سرطانی در شفاخانه کادری علی آباد،  بازسازی مجدد صنوف درسی پوهنحی طب تجهیز صنوف درسی پوهنحی های علوم متمم صحی و پوهنحی نرسنگ و قابلگی که بیشتر شان از طریق جلب کمک های نهاد ها و مؤسسات و دونر ها میباشد، که در این راستا اداره پوهنتون علوم طبی کابل در تماس های مکرر با نهاد های جداگانه مساعدت ها را جذب نموده معلومات مفصل ارائیه داشتند.

همچنان محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از محصلین خواستند تا نظم، دسپلین و تمام لوایح و قوانین نافذه کشور و پوهنتون را در داخل نظام مطابق محیط اکادمیک در نظر بگیرند.

رئیس پوهنتون علوم طبی کابل زحمات استادان باز نشسته را که مدت طولانی از عمر پربهای خویش را در راه تربیه نسل جوان بخرچ داده اند، ستوده نی پنداشته از خدمات آنها در دورۀ  استادی شان به نیکی یاد نمودند.

متعاقباً محترم پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی طی صبحت شان آغاز سال تحصیلی 1397 را به رهبری پوهنتون علوم طبی کابل، اساتید و محصلین تبریک گفته از تدویر همچو محافل  در سطح پوهنتون طبی قدردانی نموده، برای استادان باز نشسته از خداوند طول عمر طلب نموده خدمات شان را در طول چندین سال استادی شان که بخاطر تربیه نسل جوان و دوکتوران طب صرف نموده اند قابل قدر پنداشتند.

همچنان محترم دوکتور احمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه طی صحبت شان از تدویر همچو محفل با شکوه ابراز قدردانی نموده از رهبری پوهنتون و اساتید که باز نشسته شده نیز ابراز امتنان کرده زحمات ایشان را قابل قدر پنداشته از محصلین خواستند تا در بالا بردن سطح آگاهی طبی شان چه در دورۀ تحصیلی و چه در دورۀ کاری و عرضه خدمات بهتر صحی برای نیازمندان سعی و تلاش نمایند.

در اخیر محفل سپاس نامه ها و تحایف که برای استادان بازنشسته تدارک دیده شده بود  و هکذا سپاس نامه به  اعضای کمیته امتحانات از طرف معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی، رئیس پوهنتون طبی و هیآت رهبری پوهنتون تفویض گردید.

و برای محصلین ممتاز پوهنحی های پنج گانه پوهنتون نیز تحسین نامه های که از طرف اداره پوهنتون در نظر گرفته شده بود توسط رئیس و رهبری پوهنتون علوم طبی کابل اهدا گردید.