تدویر سومین کنفرانس زنجیره یی Implant (غرس دندان) در تالار ابوعلی سینا بلخی  پوهنتون علوم طبی کابل

05 Sep, 2018

کنفرانس متذکره با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل صحبت مختصر نموده تدویر همچو کنفرانس ها را جهت ارتقاء دانش محصلین مفید و مثمر پنداشتند و تداوم چنین کنفرانس ها را در بخش های جداگانه طبی توقع بردند و همچنان از دست اندرکاران و برگزار کننده گان کنفرانس ابراز سپاس و قدر دانی نمودند.

 همچنان محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نموده گفتند، تدویر چنین کنفرانس ها از طرف محصلین در سطح پوهنتون علوم طبی کابل برای سطح دانش طبی شان مفید پنداشته شده و احساس خرسندی خویش را در زمینه ابراز داشتند.

در بخش دیگر کنفرانس پرزنتیشن های که در مورد Implant  از  طرف انجمن علمی محصلان ستوماتولوژی و ستاژیران تهیه گردیده بود ارائیه گردید.

در این کنفرانس تعدادی از اساتید، محصلان و ستاژیران اشتراک ورزیده بودند.