تدویر دور سوم کورس کمپیوتر برای کارمندان اداری پوهنتون علوم طبی کابل

01 قوس, 1396

ظرفیت دبه اساس تفاهم قبلی آمریت تضمین کیفیت پوهنتون علوم طبی کابل و موسسه USWDP (برنامه حمایت از پوهنتونها و انکشاف نیروی بشری دور سوم کورس کمپیوتر بتاریخ فوق الذکر آغاز و تعداد 28 تن از کارمندان اداری این نهاد در آن اشتراک ورزیده اند، کورس متذکره برای دو ماه بوده تا باشد همه کارمندان از آن مستفید گردند.

در اولین روز آغاز کورس محترم پوهاند شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی و رئیس کمیته تضیمن کیفیت کارمندان را مخاطب قرار داده اشاره نمودند تا بشکل منظم در کورس اشتراک و استفاده اعظمی از آن نمایند، تا بتوانند در آینده مشکلات که از ناحیه استفاده بشکل مطلوب از کمپیوتر محسوس است دست یابند.

این خود بیانگر بالا بردن سطح دانش، مهارت و ارتقاء ظرفیت بوده که یکی از اهداف عمده و اساسی آمریت تضمین کیفیت پوهنتون طبی را در سطح بلند بردن ارتقاء کاری منسوبین نشان میهد