تدویر آخرین کنفرانس زنجیره ای Implant ( غرس دندان) در تالار ابوعلی سینا بلخی پوهنتون علوم طبی کابل مورخ 17/7/1397

14 Oct, 2018

کنفرانس متذکره با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نموده گفتند، خوشحال هستم یک بار دیگر در این کنفرانس اشتراک دارم و جای افتخار و خوشی است که محصلین پوهنتون علوم طبی کابل در تدویر چنین کنفرانس ها و بحث های علمی سهم فعال و ارزنده دارند، همچنان گفتند تدویر چنین کنفرانس ها در داخل پوهنتون از نظر کریدت و اعتباردهی پوهنتون طبی را تقویت می بخشد و برای محصلین که فارغ میگردند سطح دانش مسلکی شان را بالا برده و در ساحه کارعملی شان کمک میکند. همچنان طی سخنان شان از تحقیقات علمی که یک بخش از تحقیقات به محصلین اختصاص خواهند گرفت صحبت نمودند گفتند، که محصلین در جریان تحصیل شان میتوانند تحقیقات علمی  خویش را در عرصه طبابت به پیش ببرند. در اخیر عملکرد محصلین را در تدویر کنفرانس زنجیره یی Implant قابل تمجید و تقدیر دانستند و از اساتید محترم، انجمن علمی ستوماتولوژی و تمام دست اندرکاران و اشتراک کنندگان کنفرانس اظهار سپاس نمودند و توقع بردند تا مثل کنفرانس زنجیره یی ایمپلنت کنفرانس های زنجیره یی در تمام عرصه های طبابت بر گزار گردد. در بخش دیگر کنفرانس پرزنتیشن های که در مورد Implant  از  طرف انجمن علمی محصلان ستوماتولوژی و ستاژیران تهیه گردیده بود ارائیه گردید.