تدویر  جلسه شف ها در پوهنتون علوم طبی کابل

04 Mar, 2018

در نشست که رئیس عمومی پوهنتون علوم طبی کابل در ارتباط به آغاز سمستر جدید تعلیمی با آمرین دیپارتمنت های مربوطه داشتند نخست به آن عده آمرین دیپارتمنت ها که جدیداً مطابق قانون تحصیلات عالی از طریق انتخابات بحیث آمر دیپارتمنت ها تعین گردیده اند تبریک گفته برای شان موفقیت استدعا نمودند.

سپس پیرامون وضعیت تحصیلی در پوهنتون علوم طبی کابل صحبت گردید و توجه آمرین دیپارتمت ها را به وظایف و مسئولیت های شان در قبال وضعیت تحصیلی در این پوهنتون مبذول داشتند.

متعاقباً به دیپارتمنت های که در زمینه تضمین کیفیت و معیارات آن از خود شایستگی نشان داده بودند تحسین نامه اهدا و از ایشان اظهار امتنان نمودند.

در بخش دوم نشست محترم پوهاند دوکتور شس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نمودند گفتند کار های عملی محصلین ، سهم فعال استادان در پروسه امتحانات ، اعلان نتایج امتحان به وقت و زمان معین ، اشتراک استادان در کنفرانس ها و سیمینارها دروس PBL و CBL،  استراتیژیک پلان و اکشن پلان سال 2018 را باید دیپارتمنت ها جدآ در نظر داشته برنامه های خویش را آماده سازند .

همچنان محترم پوهنوال احمد ضیا یوسفزی معاون امور محصلان چالش ها و مشکلات معاونیت محصلان را به جلسه ارایه داشتند که از طرف رهبری پوهنتون علوم طبی کابل در حل آن به بخش های مربوط هدایت داده شد .

در ختم محفل کارت های ترفیع استادان را که معیارات علمی را تکمیل وبرتبه بالاتر علمی ارتقاء نموده بودند از طرف رئیس پوهنتون طبی برایشان اهدا گردید.