تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن در پوهنتون علوم طبی کابل

12 Mar, 2018

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل طی صحبت شان هشتم مارچ را به همه زنان جهان، کشور و حاضرین در محفل تبریک گفته، تاکید ورزیدند که روز زن نباید به شکل سمبولیک تجلیل گردد، باید به آنها حقوق و امتیازات شان که از نظر اسلام وقوانین شرعی است و شایسته آنها است عمل و رفتار نمائیم.

همچنان اشاره نمودند، در اوایل از نگاه سیاسی به آن برخورد صورت می گرفت، اما با گذشت زمان رفته رفته جایگاه اصلی خود را در جهان پیدا نموده و از نظر اسلامی نیز زنان را در کنار مردان همکار خوب پنداشته و مفکوره کهنه را که زنان بحیث غلام وبرده بودند امروز این پدیده شوم از بین برده شده و تا هنجاری های که هنوز هم موجود است باید از بین برده شود.

ایشان گفتند، همین زن است که بهترین نابغه ها و دانشمندان را به جهان آورده که هر کدام در قسمت خویش مصدر خدمات عالی و انسانی گردیده و میگردند.

متعاقباً محترم پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد و محترمه پوهندوی دوکتورس سامعه هشام استاد پوهنتون علوم طبی کابل نیز صحبت نموده از زوایایی جداگانه دیدگاه های شانرا بیان داشتند.

در ختم محفل تحسین نامه ها و تحایف که از طرف پوهنتون علوم طبی کابل آماده گردیده بود به ایشان اهدا نمودند.