تجلیل از روز جهانی قلب از جانب وزارت صحت عامه و پوهنتون علوم طبی کابل به همکاری سازمان صحی جهان (WHO)

29 Sep, 2018

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردید. در نخست محترم داکتر سید حبیب اروال مسئول کنترول امراض غیر ساری وزارت صحت عامه در مورد اهداف تجلیل از روز جهانی قلب معلومات ارایه نمودند. بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته پیرامون امراض قلبی در سطح افغانستان و جهان صحبت نمودند، همچنان از احیا مجدد دیپارتمنت جراحی قلبی و عائی در چوکات انستیتوت امراض قلبی پوهنتون طبی و ازدیات عناوین مربوط به  امراض قلبی را در کریکولم پوهنحی طب، اعزام تعداد از استادان به خارج از کشور در بخش بلند بردن سطح علمی آن ها در بخش طب بخصوص امراض قلبی از دیپارتمنت قلب و اوعیه ، از اجرای بالاتر از43 عملیات های قلبی در انستیتوت امراض قلبی که با وسایل محدود، عملیات ها صورت گرفته یاد آور شدند و تلاش های جدی برای تهیه وتدارک وسایل مورد نیاز در بخش جراحی قلب نیز در جریان است. همچنان گفتند، کسانی که خود را متخصصین امراض قلبی از کشور های جهان میدانند و از اشتهارات آن کشور به شکل غیر واقعی استفاده می نمایند توقع بردند تا از دانش و داشته های علمی خویش به شکل واقعی آن استفاده نمایند، همچنان در قسمت تبلیغات و انعکاسات بعدی امراض قلبی وزارت محترم صحت عامه، نهاد های صحی و مدیا مسئولیت و رول مهم را دارا میباشند که باید به وجه احسن آن را انجام دهند، همچنان طی سخنان شان از سرمایه گذاری بیشتر در تشخیص و تداوی امراض قلبی یاد آور شدند وهمچنان قلب را یک عضو حیاتی و با اهمیت در بدن انسان دانستند و اضافه نمودند از قلب باید مراقبت جدی صورت گیرد.  در ختم صحبت شان از همکاری های مشترک بین پوهنتون علوم طبی کابل  وزارت محترم صحت عامه نیز یاد آور شدند و در تحقق بیشتر آن تاکید ورزیدند.

در محفل متذکره محترم دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در مورد اهمیت قلب در وجود انسان صحبت نمودند، ایشان طی سخنان شان از تجدید تعهد دوباره در مورد عرضه خدمات بخصوص امراض قلبی اشاره نمودند، همچنان گفتند، در حال حاضر 18 میلیون نفر در جهان مبتلا به امراض قلبی بوده که 19 فیصد مرگ میر را در افغانستان امراض قلبی تشکیل میدهد. همچنان دوکتور نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان درمورد روز جهانی قلب صحبت مختصر نمودند و طی سخنان شان از دست آورد ها وپیشرفت ها در بخش صحت یاد آوری نمودند و در مورد اهداف و طرزالعمل های جدید که جهت عرضه خدمات صحی روی دست گرفته شده اشاره نمودند و همکاری شورای طبی افغانستان را با نهاد صحی وعده سپردند.

پوهنمل دوکتور عبدالواحد صدیقی استاد پوهنتون علوم طبی کابل در مورد امراض قلبی صحبت نموده گفتند، امراض قلبی یک معضل جهانی است و افغانستان در جهان هفتمین کشور است که بالاترین واقعات مرگ و میر را دارد و علت عمده مرگ و میر را فشار های عصبی و عدم دسترسی به موقع به مراکز صحی در کشور را دانستند.  در اخیر محفل پرزنتیشن های که در مورد امراض قلبی توسط دوکتور منوچهر تیموریان، دوکتور همایون سعیدی و دوکتور نجیب الله جلالزی تهیه گردیده بود ارایه گردید.