بیوگرافی مختصر مرحوم پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی استاد دیپارتمنت جراحی بطنی و رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل

03 Sep, 2018

مرحـوم پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی در سال 1334 هـ ش در مرکز ولایت لغمان در یک خانواده روشن فکر دیده به جهان گشودند، بعد ازختم تحصیلات ثانوی  به درجه عالی در سال 1353 بعد ازسپری نمودن موفقانه امتحان کانکور شامل پوهنحُی طب گردیده ، در سال 1360 به سویه ماستراز پوهنحی طب فراغت حاصل نمودند.

در سال 1362 بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان پذیرش کادر به حیث عضو کادر علمی دیپارتمنت جراحی بطنی شفاخانه کادری علی آباد پذیرفته شدند و الی سال 1397 در دیپارتمنت متذکره انجام وظیفه نموده و ضمناً به حیث آمر دیپارتمنت جراحی بطنی نیز ایفای وظیفه نموده اند، موصوف عضویت شورای علمی پوهنتون طبی و کمیته ارزیابی اسناد علمی وزارت تحصیلات عالی و سایر کمیته های اکادمیک را نیز دارا بودند.

مرحوم در جریان جنگ های داخلی به کشور پاکستان مهاجر و بنابر لیاقت و شایستگی که در مسلک خویش داشتند به حیث شـف دیپـارتمنت جـراحی عمـومی شفاخانـه الکویت بـه مـریضان جراحی خدمات بی شایبه را نیز انجام داده اند.

همچنان از سال 1390 الی 1397 به صفت رئیس شفاخانه کادری علی آباد وظایف مربوط را به وجه احسن به صداقت و ایمان داری اجرا نموده اند.

موصوف در جریان وظایف منحیث استاد و ترینر جراحی در تربیه دوکتوران جوان به حیث متخصص سهم بارز داشته که قابل قدر دانی میباشد.

از استاد مرحوم چندین اثر علمی و تحقیقی بجا مانده است که محصلان طب و دوکتوران جوان از آن استفاده مینمایند

مرحوم چندین سفر رسمی جهت ارتقای سطح دانش مسلکی به کشور های گوناگون داشتند.

نسبت مریضی که عاید حالش شان گردیده بود ساعت 12:30 شب مورخ 12 سنبله  1397 داعی اجل را لبیک گفته به رضای حق پیوست .

پوهنتون علوم طبی کابل و  وزارت تحصیلات عالی مرگ وی را یک ضایعه بزرگ علمی در عرصه طبابت بخصوص مسلک جراحی پنداشته برایشان جنت فردوس به فامیل و بازمانده گان شان صبر جمیـل و اجر جزیل استـدعـامی نماید.