امضای موافقتنامه همکاری بین پوهنتون عوم طبی کابل- انستیتیوت امراض قلبی و پوهنتون Auvergne Clermont Ferrand - شفاخانه کادری Clermont Ferrandi فرانسه

20 Dec, 2017

بنابر دعوت پوهنتون (Clermont Auvergne) کشور فرانسه جهت امضای " تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون علوم طبی کابل، انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون Auvergne شهر کلرمونت فرانسه، شفاخانه کادری کلرمونت فراند" هیات به ترکیب ذیل :

1- محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف

2- محترم پوهاند دوکتور محمود گل کوهدامنی

3- محترم پوهندوی دوکتور احمد شایق ندیمی

4- محترم پوهندوی دوکتور عبدالصمد عمر

که به کشور فرانسه تشریف برده اند

که با اجرایی شدن این موافقتنامه زمینه آموزش کادر ها، پرسونل طبی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل بخصوص در بخش تداوی امراض قلبی ایجاد شده در جنب آن کمک های تخنیکی نیز برای انستیتوت امراض قلبی پوهنتون طبی نیز فراهم میگردد.

بر علاوه بخش قلب، در بخش یورولوژی نیز تعهد دادند که در بلند بردن مهارت های کلینیکی اساتید و پرسونل دیگر همکاری مینمایند.