امضای تفاهم‌نامه بین پوهنتون علوم طبی کابل و انجمن قابله‌های افغانستان

26 Dec, 2018

در نشست که امروز مورخ 5/10/1397 بدین‌مناسبت در دفتر جلسات مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، محترمه خانم مرسل موسوی مسوول انجمن قابله‌های افغانستان، معاونان، رییس پوهنحی و استادان پوهنحی نرسنگ و قابلگی این پوهنتون تدویر یافته بود، در نخست رییس پوهنتون علوم طبی کابل حضور اشتراک‌کنندگان در این نشست را خوش‌آمدید گفته، بعداً روی موضوعات تفاهم‌نامه صحبت‌های همه‌جانبه نمودند. رییس پوهنتون علوم طبی کابل در قسمتی از سخنانش ابراز داشت که امضای این تفاهم‌نامه با انجمن قابله‌های افغانستان یک نیاز مبرم برای پوهنتون علوم طبی کابل در بخش قابلگی بوده و از انجمن قابله‌های افغانستان که بخش قابلگی این پوهنتون را کمک و همکاری می‌نماید، اظهار سپاس و قدردانی می‌نماییم. این تفاهم‌نامه به‌منظور ایجاد برنامه اعتباربخشی در بخش قابلگی و تجهیز لوازم مورد نیاز برای پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی کابل منعقد گردیده است.