امتحان پذیرش کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل

23 Sep, 2018

بنا بر نیاز مبرم مبنی بر جذب استادان واجد شرایط در دیپارتمنت های جداگانه پوهنتون علوم طبی کابل، امتحان پذیرش کادر علمی تحت نظر محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، هئیت رهبری و کمیته مشخص که از جریان امتحان کنترول و نظارت دقیق می نمودند، امتحان در یک فضای کاملاً شفاف مطابق لایحه پذیرش کادر علمی از کاندیدان واجد شرایط اخذ گردید، که بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان و اخذ نمرات معیاری به دیپارتمنت های مربوط شان جذب خواهند گردید.

قابل تذکر است، در امتحان به تعداد 60 تن کاندید اشتراک ورزیده بودند که بعد از ارزیابی دقیق نتیجه امتحان اعلان و در 41 بست خالی دیپارتمنت های مربوطه معرفی خواهند گردید.