امتحان دور سوم ماستری برنامه صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل مورخ 13/7/1397

14 Oct, 2018

در قبال سایر انکشافات اکادمیک بخش های جداگانه پوهنتون علوم طبی کابل به تاریخ  13/7/1397 امتحان ماستری برنامه صحت عامه با حضور داشت محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، هیت رهبری پوهنتون و هئیت ممتحن اداره ملی امتحانات در پوهنتون علوم طبی کابل به شکل شفاف برگزار گردید.  امتحان با تلاوت کلام الله مجید اغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل پیرامون برنامه ماستری صحت عامه صحبت مختصر نمودند و توقع بردن تا امتحان در فضای کاملاً شفاف برگزار گردد.  به اساس طرزالعمل برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل، تمام متقاضیان که در لست نهایی شامل گردیده اند باید امتحان شمولیت را سپری نمایند که برای این هدف، سوالات امتحان برنامه ماستری توسط دیپارتمنت های پوهنحی صحت عامه (صحت محیطی، اداره صحت عامه، اپیدیمولوژی و احصائیه حیاتی وعلوم رفتاری) تهیه گردیده بود. قابل ذکر است که در امتحان ماستری برنامه صحت عامه به تعداد(447) تن متقاضی مراجعه و ثبت نام نمودند که بعد از ارزیابی اسناد تحصیلی شان به تعداد (390) تن شامل لست نهایی شده که از آن جمله (213) تن حاضر امتحان گردیدند که بعد از اعلان نتایج 15 تن آن از طریق اداره ملی امتحانات به این اداره معرفی میگردند.