ارائیه لکچر Head Trauma

04 Aug, 2018

روز شنبه مورخ 13 اسد 1397 در اتاق 6 لکچر پوهنتون علوم طبی کابل در حالیکه محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و معاون امور محصلان حضور داشتند محترم داکتر جاوید متخصص جراحی اعصاب و Senior Lecturer در پوهنتون Taylors University, School of Medicine hospital sungai Buloh کشور مالیزیا در رابطه به Head Trauma برای استادان، دوکتوران ترینی دیپارتمنت جراحی اعصاب و ستاژیران پوهنتون علوم طبی کابل معلومات ولکچر خویش را ارائیه نمودند. چنین لکچر ها میتواند زمینه تبادل افکار و اندوخته های جدید را با هم شریک ساخته و نتایج مثبت از آن بدست آید.