اخذ امتحان دور اول کانکور حوزه کابل

06 Jul, 2018

پوهنتون علوم طبی کابل یکی از حوزه های اخذ امتحان کانکور سال 1397 / 1398 بوده که در حوزه پوهنتون علوم طبی کابل به تعداد 1384 تن از فارغان مکاتب شهر و  ولسوالی های ولایت کابل شرکت ورزیده بودند. امتحان در حضورمحترم دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست ریاست پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین امور محصلان، موسسات صحی، اداری، روسای پوهنحی ها و محترم رئیس کمیته امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی، اساتید پوهنتون های مرکز و پوهنتون علوم طبی کابل و دو تن از شاگردان  اشتراک کننده در امتحان اخذ گردید .

قابل تذکر پنداشته میشود که اداره پوهنتون علوم طبی کابل تمام انتظامات لازمه را در مورد اخذ امتحان کانکور از قبل تنظیم نموده بودند.

https://mohe.gov.af/prs/news/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%DA%A9...