پروگرام آموزش انگلیسی برای کارمندان پوهنتون طبی علوم کابل