آموزش CMS برای کارمندان وب سایت وزارت تحصیلات عالی و چهار دانشگاههای دولتی مستقر در کابل