آموزش پروگرام های کمپیوتر برای شاگردان دانشگاه علوم طبی کابل