بیوگرافی مرحوم پوهنمل دوکتور سید عبدالرحمن محسنی استاد دیپارتمنت جراحی عاجل و تروما پوهنتون علوم طبی کابل

09 May, 2018

سید عبدالرحمن محسنی در یک فامیل روشنفکر در منطقه دهبوری شهر کابل به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در مکتب محمود هوتکی و دوره ثانوی را در لیسه عالی حبیبیه به درجات اعلی به پایان رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی طب گردید و در سال 1364 از انستیتیوت دولتی طب کابل فارغ گردید. بعد از فراغت در صحت عامه ولایت کندز منیحث داکتر جراحی به مدت 3 سال خدمت نمود. در سال 1368 بعد از سپری نمودن امتحان شمول تخصص در شفاخانه جمهوریت کابل در سرویس جراحی دوره تریننگ را سپری نمود. در سال 1373 شامل کادر علمی پوهنتون طبی کابل گردید. دکتور محسنی برای مدت 5 سال در ولسوالی سنگین ولایت هلمند منحیث متخصص جراحی در خدمت مریضان بود. از سال 1381 تا آخرین روز های حیات در پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه تدریسی علی آباد در تدریس محصلین و معالجه مریضان مخلصانه خدمت نمود. استاد سید عبدالرحمن محسنی در پوهنتون طبی کابل تا رتبه علمی پوهنمل ارتقا نمود و از وی تعداد 10 اثر علمی بجا مانده است. دکتور سید عبدالرحمن محسنی دارای توانایی علمی و مهارت عالی در مسلک جراحی بود با پشتکار و دلسوزی تمام برای سالیان طولانی به تداوی مریضان پرداخت. صمیمیت، سخاوت، صداقت و حسن اخلاق دوکتور محسنی زبان زد همه آشنایان دوستانش بوده از وی شخصیت دلپذیر بیاد ماندنی در بین جامعه ساخته وفاتش مایه تآثر مان گردیده جایش خالی و یادش دایمی خواهد ماند. پوهنتون علوم طبی کابل و وزارت تحصیلات عالی وفات مرحومی را یک ضایع بزرگ دانسته و از بارگاه ایزد متعال برای فامیل و جامعه طبی استادان پوهنتون علوم طبی کابل تسلیت گفته وبهشت برین برایش آرزو می نمایند.        

انا لله و انا الیه راجعون