به وزارت محترم تحصیلات عالی! قابل توجه رياست محترم تکنالوژی معلوماتی.

06 Jan, 2018

به تعداد( 14) بست كمبود پوهنحُي هاي مربوطه پوهنتون طبي كابل بست اعضاي کادر علمی برای سال 1396 را از طریق خویش براي بااول در رشته ذیل به سویه داکتر، ماستر وMD برای کادر علمی جدید ضرورت دارد لطفآ بست های متذکره را به اعلان سپرده ممنون سازید.

1ـ    پوهنحُی طب معالجي دیپارتمنت توبر کلوز وانتانی تعــدادبست (2) بست برای سال 1396 بار اول

2ـ  پوهنحُی طب  دیپارتمنت داخله قلبی وعائی وهضمی بست(2) بست برای سـال 1396بار اول

3ـ پوهنحُي طب  ديپارتمنت السنه خارحی بست(1) بست براي ســـال 1396 بار اول

4ـ پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت  صحت محیطی بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول.

5ـ پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت  ا پیدیمیولوژِی بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول.

6ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  علوم رفتاری  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

7ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  امراض قلبی تنفسی بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

8ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت  یورولوژی  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

9ـ پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت عقلي وعصبي بست (1) بست براي سال 1396 بار اول

10ـ پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت جراحی صدری قلبی وعائی بست (1) بست براي سال 1396 بار اول

11ـ پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت صحت جامعه  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

12ـ پوهنحُي نر سنگ ديپارتمنت  نیونا تولوژی  بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول

بدین وسیله موضوع به شما نگاشته شد تا بست های متذکره از تاریخ  16 / 10  /1396 الی  16 / 11 /1396

به اعلان گذاشته ممنون سازید.

                                                                       با احترام

پــوهاند دوکتور شير ين اقا(ظريف)

رئيس پوهنتون طبی کابل

 

كاپي: به ریاست محترم انسجام اموراکادمیک.