اعلان جنازه و فاتحه

09 May, 2018

اعلان جنازه و فاتحه

نسبـت وفات پوهنمل دوکتور سید عبدالرحمن محسنی استاد دیپارتمنت جراحی عاجل و تراوما پـوهنتـون علوم طبـی کـابـل کـه جنـازه الـیوم چهارشنبه 19 ثور سـاعت 11 بجه قبل از ظهر از منزل شان واقع دهبوری برداشته شده و در حضیره شهدای صالحین به خاک سپرده میشود .

فاتحه مردانه بروز پنجشنبه مورخ 20 ثور ساعت 1:30 الی 3:30 در مسجد شیر شاه سوری و فاتحه زنانه در صالون مسجد مذکور اخذ می گردد. مطلع باشند.

با احترام

اداره پوهنتون علوم طبی کابل