اعلان جنازه و فاتحه

28 Nov, 2017

نسبت وفات پوهنوال دوکتور راز محمد تابش استاد اسبق دیپارتمنت جراحی بطنی شفاخانه کادری علی آباد  پوهنتون علـوم طبی کابل به اطلاع رسانیده میشود که جنازه مرحومی چهارشنبه مورخ 8/9/1396 ساعت  10:00 بجه قبل از ظهر از منزل شان واقع قلعه غیبی چهلستون برداشته شده و در حضیره آبایی شان واقع دشت پدوله به خاک سپرده میشود، فاتحه مردانه پنجشنبه مورخ 9/9/1396 از ساعت  1:30 الی 3:30  از طرف فامیل مرحومی و اداره پوهنتون علوم طبی کابل در مسجد جامع قلعه غیبی واقع چهلستون و فاتحه زنانه در صالون فاتحه خوانی قلعه غیبی اخذ میگردد  مطلع باشند.

اداره پوهنتون علوم طبی کابل