اطلاعیه

18 میزان, 1396

اطـلاعـیــه

به تعقیب اطـلاعیـــــه قبلی خــــویش مینگاریم .قـــــراربود امـتحـــــان پذیـرش کادرعلمی دیپـــــارتمنتهای مختلفه پوهنتون عــلوم طبی کابل بروزچهـــارشنبه مورخ 12/میزان/ 1396 اخـــــذ می شد. چون روز چهار شنبه ازطرف دولت رخصتی  اعلان گردید. بنــآ به اطـلاع تمام کاندیدان محترم که قـبلآ ازطـــریق کمیسیون ارزیابی نمــرات این پوهـنـتون شــارت لست شــــده انــد. رســـــانیده می شود .که امتحان پذیرش کادر علمی الی امــــر ثانی معطل گردید. درمورد تاریخ تعیین مجـــــدد امتحان توسط کمیسیون مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل تصمیم اتخاذ خواهد شد.در رابطه بروز و تاریخ امتحان بعــدا رسانیده خواهد شد. کاندیدان محترم مطلع باشند

با احترام

معاونیت علمی