اطلاعیه پروگرام ماستری پوهنحی صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل

13 Jun, 2018

درخواست دهنده محترم!

پوهنتون علوم طبی کابل و آمریت ماستری پوهنحی صحت عامه از تمام علاقه مندان اشتراک در برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل تقاضا می نمایید تا تمام اوراق درخواستی را بصورت دقیق تکمیل و با سایر اسناد مورد ضرورت ضمیمه نموده برای ما ارسال نمایند. لطفاً تمام اوراق درخواستی را با یک کاپی اسناد مورد ضرورت الی اخیر سرطان 1397 به بخش برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل تسلیم نمایند.

در صورت پذیرفته شدن در این پروگرام، شما مکلف به پرداخت پول حق الشمول و فیس تحصیل سمستر اول بوده و بعداً در شروع هر سمستر نیز مکلف به تادیه فیس همان سمستر تحصیلی می باشید.

همچنان بدین وسیله به پوهنحی های طب ولایات ابلاغ می گردد تا یک تن از استادان دیپارتمنت صحت عامه را ذریعه مکتوب رسمی به پروگرام ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل معرفی نمایند.

برای معلومات بیشتر و اوراق درخواستی فایل ضمیمه را دانلود نمایید.