اطلاعیه داوطلبی

02 جوزا, 1397

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز شش قلم تجهیزات کمپیوتری جهت تجهیز اتاق ICT اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی   20 / 3 /1397 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت 9:00 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل دایر می گردد.