اطلاعیه داوطلبی

24 Feb, 2018

اطلاعیه داوطلبی

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز 41 قلم قرطاسیه باب و 14 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی   22  / 12 /1396 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعین شده مندرج در شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون طبی کابل دایر می گردد.