اطلاعیه داوطلبی

08 Aug, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز دور دوم پروژه 114 قلم وسایل و سامان آلات طبی ضرورت دیپارتمنت های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی    5 / 6 /1397 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل دایر می گردد.