اطلاعیه داوطلبی

30 Jul, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه ترمیم تعمیرات کلنیک ها و تعمیرات مرکز پوهنتون علوم طبی کابل، لات اول پارتیشن PVC تعمیرات لات دوم ترمیم تعمیرات اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی    21 / 5 /1397 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت 9:00 بعد از ظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل دایر می گردد.