اطلاعیه داوطلبی دو لات تجهیزات ( لات اول تجهیزات کمپیوتری و لات دوم کمره های امنیتی)

15 Aug, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه دو لات تجهیزات ( لات اول تجهیزات کمپیوتری و لات دوم کمره های امنیتی) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی    11 / 6 /1397 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت 9:00 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل دایر می گردد.