محفل تجلیل از کسب سند اعتبار بخشی 22/7/1397

23 میزان, 1397

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز سپس محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خیر مقدم گفته، پیرامون موضوع صحبت مبسوط نموده گفتند، تضمین کیفیت یا Quality Assurance نظارت و ارزیابی منظم و برنامه ریزی شده از جنبه های گوناگون یک

نشست دو جانبه پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون وان کشور ترکیه

23 میزان, 1397

نشست دوجانبه با اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون و روئسای پوهنحی با محترم پروفیسور دوکتور Peyami Battal رئیس پوهنتون وان کشور ترکیه و هئیت معیتی شان در دفتر مقام ریاست پوهنتون تدویر گردید.

توزیع سند تخصص دوکتوران شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل مورخ18/7/1397

22 میزان, 1397

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته اشاره نمودند، امروز جای خوشی و افتخار است که پوهنتون علوم طبی کابل (35) تن از متخصصین را به جامعه تقدیم می نماید، همچنان علاوه نمودند،

تدویر آخرین کنفرانس زنجیره ای Implant ( غرس دندان) در تالار ابوعلی سینا بلخی پوهنتون علوم طبی کابل مورخ 17/7/1397

22 میزان, 1397

کنفرانس متذکره با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نموده گفتند، خوشحال هستم یک بار دیگر در این کنفرانس اشتراک دارم و جای افتخار و خوشی است که محصلین پوهنتون علوم طبی کابل در تدویر چنین کنفرانس ها و

Pages