تدویر محفل آغاز سال تحصیلی 1397، تقدیر از محصلین ممتاز و تحسین از کارکرد های اساتید باز نشسته

28 حمل, 1397

محفل با تلاوت قرآن مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در آغاز  صحبت شان تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته بعد

محفل افتتاح بازسازی کودکستان محل کار پوهنتون علوم طبی کابل

27 حمل, 1397

کودکستان محل کار پوهنتون علوم طبی کابل اخیراً به اثر سعی وتلاش اداره پوهنتون علوم طبی کابل،  بانک جهانی و وزارت تحصیلات عالی به ارزش 2.3  میلیون افغانی مس

گزارش فعالیت های شفاخانه کادری علی آباد در طول سال 1396

26 حمل, 1397

محفل استماعیه بدین منظور به اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون روئسای نهاد های صحی، روئسای پوهنحی های مربوطه،

جلسه در مورد ایجاد استیشن کابل امبولانس

20 حمل, 1397

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاون موسسات صحی، رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد با محمد سالم عاصم رئیس کابل امبولانس در دفتر

Pages