محفل تهداب گذاری مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی و افتتاح صنوف درسی بعد از تجهیز و بازسازی

19 قوس, 1396

محفل با تلاوت آیات متبرک کلام الله مجید آغاز سپس محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا "ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خیر مقدم گفته در مورد وضعیت ام

عملیات های PDA در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل

11 قوس, 1396

به سلسله عملیات های قبلی مریضان به نام های بی بی آمنه، بی بی زهرا و بی بی ثنا دارای سنین پنج ساله، یک ونیم ساله و یک ساله  که از ناحیه سرفه، انتانات، طرق

عملیات های PDA در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل

11 قوس, 1396

 به سلسله عملیات های قبلی مریضان به نام های بی بی آمنه، بی بی زهرا و بی بی ثنا دارای سنین پنج ساله، یک ونیم ساله و یک ساله  که از ناحیه سرفه، انتانات، طرق تنفسی مکرر و نا آرامی شبانه رنج میبردند از مدت تحت تعقیب و تداوی در انستیتوت امراض

دیدار رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از پروژه های ساختمانی  شفاخانه کادری علی آباد و پوهنحی نرسنگ

06 قوس, 1396

محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل همراه با محترم شمس الرحیم رحیم معاون مالی و اداری این پوهنتون، رئیس شفاخانه کادری علی آباد و

Pages