عیادت معین مالی و اداری و رهبری پوهنتون علوم طبی کابل از مریضان شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل در روز اول عید سعید فطر

25 جوزا, 1397

داکتر احمد سیر مجهور معین مالی و اداری، پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان همراه با محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل وه

جلسه تقویت هماهنگی شورای طبی افغانستان با پوهنتون علوم طبی کابل

16 جوزا, 1397

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون، روئسای شفاخانه ها با محترمه دوکتور نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان

تدویر کنفرانس Implant در تالار ابوعلی سینا بلخی پوهنتون علوم طبی کابل

15 جوزا, 1397

کنفرانس متذکره با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با بیانیه عالمانه شان کنفرانس

گزارش دهی سفر های خارجی اساتید پوهنتون علوم طبی کابل

31 ثور, 1397

بنابر تلاش های خسته گی نا پذیر اداره پوهنتون علوم طبی کابل در همه بخش ها بخصوص بخش های اکادمیک و ارتقاء ظرفیت، تعداد زیاد از اساتید بخش ها و دیپارتمنت های

Pages