رسالت 

·       ارتقاء توانمندی اعضای کادر علمی در زمینه های آموزشی، تحقیقی و کلینیکی به منظور بهبود کارآیی و اثربخشی اعضاء کادر علمی

·       ارتقاء تقش پوهنحی در امور آموزشی، تحقیقی برای ارائه استراتژی های ملی در نرسینگ و قابلگی

·       توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور

·       تقویت خدمات آموزشی و تحقیقی به منظور ارتقاء کیفیت علمی فارغ التحصیلان

·       رشد و انکشاف تحصیلات تکمیلی پوهنحی

·       توسعه اطلاع رسانی علمی و ارتباط با مراکز تحقیقی داخل و خارج کشور

·       ایجاد مرکز تحقیقات نرسینگ و قابلگی به منظور رشد و توسعه تحقیقات و تولید دانش در رسته های نرسینگ و قابلگی

·       توسعه فضای فیزیکی پوهنحی برای فعالیت های آموزشی و تحقیقی

·       تقویت سیستم نظارت و کنترل در ابعاد آموزشی و تحقیقی و کلینیکی در سطح پوهنحی