دیدگاه (Vision )

دیدگاه عمده و اساسی مطرح شدن این پوهنحی منحیث یک پوهنحی مطرح طب دندان در مطابقت با معیار های بین المللی با داشتن یک پروگرام استندرد علمی و مسلکی جهت آموزش هر چه بیشتر فرزندان این سر زمین در راستای طب دندان در افغانستان می باشند.

 

مکلفیت ها و ظایف  (Mission )

وظیفه عمده این پوهنحی دسترس به علوم و مهارتهای مسلکی طب دندان از طریق تدریس موثر، تحقیق و عرضه خدمات استندرد طبی در بخش ستوماتولوژی می باشد.

  • انکشاف دادن مهارت ها وسطح دانش کلنیکی، تحقیقی و تخصصی
  • فراهم نمودن خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژی
  • انکشاف دادن سطح دانش در زمینه Oral health Science
  • مساعد ساختن محیط آموزشی و تدریس موثر
  • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون
  • ارتقاء کمی و کیفی خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژِی با رعایت معیار های ملی و بین المللی