دیدگاه و رسالت 

دیدگاه پوهنحی طب ارائه تدریس طب بصورت معیاری و رایگان مطابق با نیازمندی اجتماعی افغانستان و منطقه میباشد.

در ارتباط به دیدگاه ذکر شده رسالت پوهنحی طب را تربیه فارغ با کیفیت از نظر مهارت کلینیکی، دانش صحت عامه،

تحقیق و تدریس بصورت مشخص فارغان پوهحی طب باید توانایی های آتی را داشته باشند:

  • توانایی تطابق با پیشرفت های جدید در علم و فن طبی
  • به روز نمودن دانش طبی شان مطابق نیازمندی اجتماعی
  • برقراری ارتباط مإثر با مریض و تعهد به مراقبت دلسورانه و اخلاقی به مریض
  • انتقال داشته های دانش طبی به شاگردان، همکاران و اجتماع
  • استفاده از شیوه منظم همکاری در شریک سازی مسائل مغلق طبی و جامعه با هم مسلکان یا مسئولین