نخستین نمایشگاه ادویه و سامان آلات طبی در کابل افتتاح شد