وظایف عمدهء منابع بشری عبارتند از :

 1. انتخاب کارکنان جدید (اعلان پست های خالی،تحلیل و تجزیه درخواست ها، ارزیابی ها و مصاحبه ها )
 2. انکشاف مهارت ها و قابلیت ها ( از طریق آموزش کارمندان و دوره آزمایشی کارمندان جدید)
 3. ترتیب و تنظیم مسایل اطلاعاتیدر باره هر کارمند (خلص سوانح، معلومات در باره مهارت ها و توانا یی ها ، ، ثبت اندازه معاشات ، و غیره )
 4. تنظیم وقت و نیروی کار (ارزیابی کارمندان در رابطه به استفاده از وقت و اجراات شان میباشد )
 5. تنظیم امتیازات ( شمولیت در پروگرام های سودمند مثلا مراقبت های صحی ، بیمه وپلان های تقاعد)
 6. کنترول از پروسه اعلان بست های خالی ، توزیع فورم برای کاندیدان و مطلع ساختن کاندیدان به منظور راه اندازیپروسه رقابتی استخدام کارکنان.
 7. کنترول از دفتر حاضری روزمره واضافه كاری مامورین و تطبیق یکسان رخصتی های مامورین جهت تحکیم عدالت.
 8. نظارت ازترتیب فورمه های پ2 تقرر، تبدل وانفکاک جهت صدور به مراجع مربوطه.
 9. ترتیب  پیشنهادات تقرر، تبدل وانفکاک به مقام ریاست پوهنتون ومقام وزارت غرض منظوری
 10. تحلیل نیازمندیهای تشکیلاتی و ترتیب ساختارآن مطابق برنامه های انکشافی منظورشده غرض تطبیق بهتر  اهداف وپروگرام های اداره.
 11. تحلیل نیازمندیهای آموزشی وترتیب پلان های تدابیری آموزشی کارکنان جهت معرفی به کورسهای مربوطه.
 12. کنترول از ترتیب ومحافظت دوسیه های سوانح  جهت حصول اطمینان.
 13. حصول اطمینان از طرح انکشاف وتجدید سیستم دیتابیس منابع بشری در اداره.
 14. پیشنهاداجرای حقوق ترفیع، تقاعد وسایر امتیازات مربوط به امور ذاتی کارکنان به منظورادای حقوق آنها.
 15. ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی وارتقای بازدهی کاری آنها.
 16. سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف ریاست پوهنتون سپرده میشود.