وظایف عمده:

 1. ترتیب بودجه عادی پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، کلینک های ستوماتولوژی، چشم، نسائی ولادی و انستیتوت امراض قلبی وارسال آن به وزارت محترم تحصیلات عالی.
 2. ترتیب راپور قطعیه سال تمام برویت دفتر (م20) و ارسال آن به وزارت محترم تحصیلات عالی
 3. اخذ راپور مصارفات ماهوار و سالانه از وزارت محترم تحصیلات عالی، تطبیق آن در دفتر م20 و ارسال آن به وزارت مالیه غرض اجراات .
 4. ثبت تخصیص برای حواله های مصارفاتی و معاشاتی پوهنتون طبی کابل، شفاخانه ها و کلینک های مربوطه.
 5. جمع آوری تماماً عواید مربوطه پوهنتون طبی کابل و تحویل به موقع آن به حساب واردات دولت.
 6. اجرای معاشات استادان، مامورین و اجیران.
 7. اجرای نوکریوالی دوکتوران، نرس ها و سایر پرسونل مربوطه پوهنتون .
 8. اجرای اضافه کاری مامورین و اجیران.
 9. اجرای سفر خرچ و جیب خرچ  پرسونل که به خارج از کشور سفرمینماید.
 10. اجرای حق الزحمه بخش ماستری صحت عامه.
 11. اجرای حواله های مصارفاتی عام المنفعه (آب، برق، محصول تلیفونها، محصول صفائی، محصول شاروالی، محصول پستی....).
 12. اجرای پول حق الخطر استادان و پرسونل فنی مواجه به خطر.
 13. پیشبرد امورات کاری در مطابقت با قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، اصولنامه ها، متحدالمال ها و مصوبات .
 14. اجرای به موقع امورات مربوطه آمریت مالی وحسابی .
 15. تامین ارتباط کاری با شعبات مربوطه وزارت محترم تحصیلات عالی به منظور پیشبرد و اجرای بموقع امورات کاری .
 16. هماهنگی با آمریت محترم تهیه و تدارکات غرض اجرای بموقع حواله های مصارفاتی و قراردادها .
 17. راهنمایی همه جانبه پرسونل مربوطه در اجراات کاری شان.
 18. هماهنگی با آمریت محترم منابع بشری غرض حصول راپور معاشات و اضافه کاری.
 19. هماهنگی کاری با آمریت های مالی و اداری شفاخانه های علی آباد و میوند غرض اجرای حواله های معاشاتی و مصارفاتی شان .
 20. اجرای حواله های خریداری اجناس مورد ضرورت پوهنتون طبی کابل و واحد های مربوطه آن.
 21. اجرای حواله های قرارداد و انتقال پول آن به حساب شرکت های آن .
 22. اجرای پول بدل اعاشه محصلین و توزیع آن طور ماهوار .
 23. ترتیب فورم (م12) محسوبی و ارسال آن به وزارت محترم مالیه غرض تصفیه حسابات .
 24. فورم های که این آمریت از آن در امورات کاری استفاده مینماید (م40، م41، م16، م12، م10، م25، م13، م20)