مقدمه

مرکز واحد تضمین کیفیت ، برای بهبود کیفیت درامور اداری، اکادمیک و تدریسی در راستای  پلان عملیاتی سال ۲۰۱۷ این مرکز مطابق به تقسیم اوقات عمل نموده و هر سه ماه بعد ارزیابی از تطبیق پلان واحد تضمین کیفیت را انجام می دهد و فعالیت های اجرا شده، فعالیت های  انجام ناشده ودر حالت اجرا را تفکیک و مطابق به آن در سه ماه بعدی اقدام می نماید. این گزارش مختصر از فعالیت های انجام شده شش ماه اول سال ۲۰۱۷ در عرصه های بهبود تدریس، امور ادارای  و پروسه تضمین کیفیت و اکادمیک می باشد.

فعالیت ها جهت بهبود کیفیت تدریس

از آن جای که در پلان ستراتیژیک تضمین کیفیت پوهنتون علوم طبی کابل بهبود کیفیت تدریس یکی از شاخص های عمده می باشد از اینرو مطابق به پلان عملیاتی سال ۲۰۱۷ این واحد ، فعالیت های ذیل جهت تقویت هر چه بهتر کیفیت تدریس طی شش ماه اول سال ۲۰۱۷ صورت گرفته است .

۱- انجام ارزیابی استاد توسط محصل و یا اخد فیدبک محصل در ختم لکچر

۲- ارزیابی از کیفیت تدریس توسط محصلین

شکل ۱.۱ مقایسه جواب های منفی به ارتباط کیفیت تدریس در سال ۲۰۱۶ و۲۰۱۷ 

 

 

۳- انجام ارزیابی مضمون توسط محصل و شف دیپارتمنت

۴- ارزیابی شیوه تدریس ، روش و رفتار وفعالیت های علمی استاد توسط شف دیپارتمنت

۵- ارزیابی فعالیت های تدریسی، علمی و اداری شف های دیپارتمنت ها توسط روسای پوهنحی ها

 

۶- تدویر ورکشاپ OBE-SCL

۷- پیشنهاد ایجاد کمیته محصلین در سطح پوهنتون

فعالیت ها برای بهبود کیفیت اداری در سطح دیپارتمنت ها و سایر ادارات

از آن جای که  منجمنت خوب سبب بر ملا نمودن فعالیت های یک اداره می شود واحد تضمین کیفیت کوشیده است تا امور اداری و منجمنت را در سطح دیپارتمنت ها  و شعبات اداری بهبود بخشد و فعالیت های آتی را در این قبال انجام داده است.

۱-  ارزیابی از فعالیت های ادرای و علمی دیپارتمنت ها

شکل.۲ ۱مقایسه نمرات دیپارتمنت ها در سال های ۲۰۱۶ و۲۰۱۷

.

۲- انتخاب نماینده های تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت ها

۳- ایجاد کمیته اداری در سطح معاونیت اداری

۴- تدویر ورکشاپ ارزش تعهد پذیری در بهبود کیفیت

۵- تدویر ورکشاپ های اگاهی دهی از بهبودکیفیت  برای اساتید و کارمندان

۶- تدویر ورکشاپ پروسه بهبود کیفیت

۷- تدویر جلسه با دیپارتمنت های مبتکر برای ترویج بهتر کیفیت

۸- ارزیابی روند کار مدیران اجراییوی و تدریسی

۹تدویر کورس های اموزشی انگلیسی و کمپیوتر برای کارمندان اداری

۱۰- ایجاد مرکز مشوره دهی صحی برای محصلین

 

 

:فعالیت ها جهت بهبود امور اکادمیک

طوری که ذکرگردید  فعالیت های علمی اساتید از طریق فورم های ارزیابی اساتید توسط شف و فورم ارزیابی دیپارتمنت تا حدودی  بررسی می گردد اما جهت بررسی همه جانبه اساتید و ایجاد سهولت در این بهبود فعالیت های اکادمیک واحد تضمین کیفیت و اعتباردهی فعالیت های ذیل را طی شش ماه اخیر انجام داده است.

۱- تهیه فورم ارزیابی فعالیت های تحقیقی، اداری و تدریسی برای ترفیعات اساتید

۲- پیشنهاد تدویر ورکشاپ های اموزشی شیوه تحقیق به کمیته تحقیقات

۳- پخش و نشر رهنمود استفاده از کتابخانه های الکترونیکی برای اساتید

۴- تدویر سه دور ورکشاپ uptodate :

Annexes

Result of Evaluation of lecturers by students in KUMS