استفاده از دروس طبی Lecturio  در پوهنتون علوم طبی کابل

اخیراً به اساس سعی وتلاش پیگیر و متداوم رهبری پوهنتون علوم طبی کابل به ویژه محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل قرار داد میان کمپنی Lecturio و پوهنتون علوم طبی کابل امضاء گردید، به اساس این قرار داد فعلاً برای یک دوره آزمایشی محصلین صنوف دوم پوهنحی های مختلفه این پوهنتون از لکچر های استادان متخصص خارجی کشور آلمان مستفید میگردند.

قابل ذکر است که محترم پوهنیار شفیع الله روغمل عضو کادرعلمی دیپارتمنت السنه خارجی در زمینه هماهنگی این برنامه همکاری نماید.

برنامه فوق الذکر برای نخستین بار در سطح کشور به ابتکار رهبری پوهنتون علوم طبی کابل راه اندازی گردیده است که از فواید و مزایای زیاد برخوردار میباشد، از آن جمله محصلین شامل این برنامه دروس خویش را در تیلفون های همراه، کمیپوتر های شخصی و در هر مقطع زمانی که خواسته باشند میتوانند استفاده نمایند.