معرفی مختصرآمریت منابع بشری :

منابع بشری یک بخش اساسی در تمام ادارات دولتی و شرکت ها ی خصوصی  می باشد. منابع بشری بر مبنای این اندیشه استوار است که کارکنان باید به حیث انسان در نظر گرفته شوند، از اهداف منا بع بشری این است که اشخاص واجد شرایط برای پست های مورد نظر انتخاب گردند و مهارت های کارکنان توسعه یابد تا آنها قادر شوند وظایف محوله را به وجه احسن انجام دهند. منابع بشری به خاطر درک جوانب انسانی در یک اداره و اهمیت استراتژیکی آن حایز اهمیت می باشد. وظایف منابع بشری تا حد زیادی مرتبط به بخش اداری بوده و شامل یک سلسله مسایل مشخص از قبیل پروسه انتخاب دقیق و فورمول بندی شده، ارزیابی افراد، تادیه معاشات و غیره  امور ذاتی می باشد که در تمام سازمانها قابلیت تطبیق و کاربرد را دارد.

قوانین تنظیم کننده فعالیت های این اداره:

قوانینی که فعالیت های این مرجع را تنظیم می نماید و  برمبنای آن اجرای وظیفه می نماید به قرار زیل است:

  1. قانون کار
  2. قانون کارکنان خدمات ملکی
  3. مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی
  4. مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی